- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เดินสาย Lan
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
เดินสายแลนเครื่องถ่ายเอกสารเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะ
สถานที่:
กองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9121
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุวพัชร สันติสุวรรณ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
15/06/2558 10:43:39
บันทึกการดำเนินการ:
ติดตั้งสาย ห้องเซ็บงานคลัง ใช้กับ เครื่องถ่าย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
เชาฐลักาณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/06/2558 11:40:25
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th