- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สอบถามเรื่องการใช้ Wireless
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
หน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงสัญญาน PSRU-WIFI ต่ำมากและไม่สามารถใช้ Wireless ได้เลย ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบ wireless ให้ด้วย
สถานที่:
โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
ext 3206
ผู้แจ้ง:
อาจารย์ ภคพร วัฒนดำรงค์
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
11/02/2552 09:50:09
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากโต๊ะที่นั่งทำงานของอาจารย์ในมุมอับสัญญาณจะต้องเพิ่มอุปกรณ์เสา Wireless และได้แจ้งให้ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์คณะฯ ทราบแล้วว่าอาจจะต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มแล้วทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ IT จะไปดำเนินการติดตั้งให้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
มอบหมายให้ นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/02/2552 09:19:24
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th