- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์มีปัญหา
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โปรแกรมการใช้งานมีปัญหา
สถานที่:
ห้องสวัสดิการ กองกลาง สนอ.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9190
ผู้แจ้ง:
นางธนียา คำปิน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานสวัสดิการ
วันที่:
26/05/2558 11:56:54
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแล้ว วันที่26 ช่วงเช้าครับ อาการเปิดเน็ตไม่ได้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/06/2558 12:03:24
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th