- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องPrint-ขนาดตัวอักษรไม่ได้ขนาดตามหน้าจอ
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
พิมพ์งานในWordขนาดตัวอักษร16 พอสั่งprintออกมาแล้วขนาดตัวอักษรเป็น14 แต่พอพิมพ์งานในExcelขนาดปกติไม่มีปัญหา
สถานที่:
กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267093
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุนันทา เพชรพงษ์
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
10/02/2552 14:22:00
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากติดภาระงานติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตอยู่และได้ติดต่อกับกองบริหารงานบุคคลแล้วว่าเสร็จภาระกิจแล้วจะดำเนินการ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
มอบหมายให้นายฐณวัฒน์ กล่ำสกุลดำเนินงานตรวจเช็ค
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/02/2552 12:08:04
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th