- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบ Internet ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ระบบ Internet ใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 สัญญาณ กระพริบขาด ๆ หายตลอดค่ะ
สถานที่:
ห้องงานสภา ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267092
ผู้แจ้ง:
นางสาวนุชจรี สีขุ่ย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
17/05/2558 13:52:04
บันทึกการดำเนินการ:
switch เสีย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/05/2558 08:33:07
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th