- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
อินเตอร์เน็ตที่ รร สาธิต ใช้งานไม่ได้ทั้ง รร ค่ะ
สถานที่:
รร. สาธิต
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0815343017
ผู้แจ้ง:
น.ส.สุนิษา สมบูรณ์
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
โรงเรียนสาธิต
วันที่:
10/02/2552 10:19:36
บันทึกการดำเนินการ:
อุปกรณ์ hub ที่เป็น port BNC เสียอยู่ระหว่างหาอุปกรณ์มาเปลี่ยนใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล ตรวจสอบอุปกรณ์เนตเวิร์ค
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/02/2552 09:23:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th