- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องสำรองไฟของเซิฟเวอร์มีเสียงดัง
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องสำรองไฟของเซิฟเวอร์มีเสียงดัง ดัง ติ๊ดๆ ติ๊ดๆ ไม่แน่ใจว่าไฟไม่พอ หรือว่าเกิดจากปัญหาอื่นค่ะ
สถานที่:
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9434
ผู้แจ้ง:
นางสาวลัดดา ปิ่นสกุล
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองนโยบายและแผนงาน
วันที่:
06/05/2558 11:39:45
บันทึกการดำเนินการ:
มอบเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง แจ้งบริษัทรับประกัน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/05/2558 13:38:13
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th