- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่มีสัญญาณ WIFI ใช้งาน
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ไม่มีสัญญาณ WIFI ใช้งาน ข้อความอนุเคราะห์มาติดตั้ง WIFI เพื่อใช้งานด่วนเลยค่ะ ที่งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
สถานที่:
งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา (ชั้น 2)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9605
ผู้แจ้ง:
นางสาวเพ็ญศรี คำกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
16/04/2558 16:12:20
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชินเขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/04/2558 13:54:32
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th