- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบ internet
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
internet ที่บ้านพัก(ทะเลแก้ว)ไม่สามารถใช้งานได้
สถานที่:
บ้านพักทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0896444015
ผู้แจ้ง:
นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
07/02/2552 09:35:00
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ดำเนินการแก้ไข โดยเปลี่ยน adapter ของ AP ที่เชื่อมต่อไปยังตึกคณะเทคโน ฯ ขณะนี้ใช้งานได้เป็นปกติแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว และ นายฐนวัฒน์ กล่ำสกุล ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/02/2552 11:16:01
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th