- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สายอินเทอร์เน็ตแฟลตอาจารย์ชั้น 3 ห้องสอง (สีเขียว) ชำรุด
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้เนื่องจากสายชำรุด
สถานที่:
แฟลตอาจารย์ประตู 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
083-4123332
ผู้แจ้ง:
นายจักรกฤช ศรีละออ
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
15/03/2558 14:26:10
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
เชษฐลักาณ์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/03/2558 09:16:25
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th