- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตแฟลตอาจารย์ประตู2 ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
สายอินเตอร์เน็ตถูกตัดขาด
สถานที่:
แฟลตอาจารย์ประตู 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0839513915
ผู้แจ้ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ สุตพันธ์
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
15/03/2558 14:20:52
บันทึกการดำเนินการ:
สายแลน ถูกตัดหัว RJ-45 ออกไป ดำเนินการเข้าหัวใหม่ใช้งานได้เป็นปกติแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
พิสุทธิ์ ธิแก้ว ดำเนินการแก้ไขแล้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/03/2558 15:02:27
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th