- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายในห้องสำนักงานคณะมนุษย์
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เบอร์ภายในใช้งานไม่ได้ ทุกเบอร์ ได้แก่ 2000 2001 2002 2003
สถานที่:
อาคารมหาวชิราลงกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267087
ผู้แจ้ง:
นายทนงศักดิ์ ท่าโพธิ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
12/01/2558 10:02:57
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/01/2558 11:03:52
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th