- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ สายใน (211) ไม่มีสัญญาณใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คโทรศัพท์ สายใน (211) ใช้งานไม่ได้
สถานที่:
อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง วท.402
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
081-9736392
ผู้แจ้ง:
นางกัญญาวีร์ สมนึก
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
02/02/2552 10:31:50
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 16/02/2552 10:35:53
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th