- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลงโปรแกรมเครื่องปริ้น
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ลงโปรแกรมเครื่องปริ้น รุ่น MFC-74700
สถานที่:
กองกลาง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267089
ผู้แจ้ง:
นายศุภกร ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานอาคารสถานที่และบริการ
วันที่:
06/01/2558 12:28:55
บันทึกการดำเนินการ:
ขอบคุณครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน,
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/01/2558 11:08:22
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th