- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่มีโปรแกรม ออโต้แคด
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ให้มาลงโปรแกรมออโต้แคด(แผ่นที่สำนักงานมี)
สถานที่:
สำนักงานอธิการบดี งอค (ห้องพี่เป้)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267089
ผู้แจ้ง:
นายสาโรจน์ เมี้ยนเทศ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
11/12/2557 11:59:32
บันทึกการดำเนินการ:
Auto 2012 ผู้ใช้งานจัดหามาเอง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน,
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/12/2557 09:55:23
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th