- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญาณโทรศัพท์สำหรับห้องผู้บริหารระดับสูง
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์เพิ่มสัญญาณโทรศัพท์สำหรับห้องผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากบางช่องไม่มีสัญญาณ
สถานที่:
ห้องผู้บริหารระดับสูง อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9339
ผู้แจ้ง:
นางสาวปวริศา เกษมสุข
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
01/12/2557 11:04:33
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/12/2557 12:49:40
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th