- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9631 ใช้งานไม่ได้ และขอเพิ่มจุดติดตั้งโทรศัพท์อีก 1 เบอร์
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เบอร์ 9631 ห้ององค์การนักศึกษา (ข้างห้องน้ำ) อีก 1 เบอร์ที่ขอเพิ่มจุด คือ ห้องธุรการเก่า ชั้น 1
สถานที่:
กองพัฒนานักศึกษา ชั้้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9618
ผู้แจ้ง:
นายเกรียงไกร โรยกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
25/11/2557 09:57:22
บันทึกการดำเนินการ:
กำลังดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/11/2557 12:52:22
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th