- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลงโปรแกรมเครื่องใหม่
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องไม่สามารถเปิดใช้งานได้
สถานที่:
กองกลาง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267089
ผู้แจ้ง:
นางสาวจันทิมา จำปาเป็น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานสวัสดิการ
วันที่:
24/11/2557 11:31:02
บันทึกการดำเนินการ:
ลงโปรอกรมใหม่ เนื่องจากเครื่องช้าผิดปกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/12/2557 10:05:26
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th