- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลงโปรแกรมการใช้งาน IE ระบบ E-gP
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ให้ลงโปรแกรมการใช้งาน Internet ExplorerIE9 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ E-GP ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่:
งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9605
ผู้แจ้ง:
นางสาวเพ็ญศรี คำกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
18/11/2557 15:36:54
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 19/11/2557 09:29:55
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th