- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สายเน็ตขาด
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
สายเน็ตบริเวณศูนย์กีฬาในร่ม 1 ขาดไม่สามารถใช้งานได้
สถานที่:
ศูนย์กีฬาในร่ม 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9633
ผู้แจ้ง:
นายประสงค์ ไทยสง่า
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
29/10/2557 09:58:57
บันทึกการดำเนินการ:
เพิ่มหัวต่อสายแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/11/2557 21:29:14
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th