- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถเข้า ipass. ได้. ระบบแจ้งขออภัย. node นี้ section. เต็มแล้ว
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ตอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้า.internet ได้
สถานที่:
4311 ห้องพักอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 4
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
6201
ผู้แจ้ง:
นายเกียรติชัย บรรลุผลสกุล
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่:
11/10/2557 14:35:58
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ทำการตรวจสอบแล้วไม่พบการค้างของ user ในระบบ และได้ทำการติดต่อกลับไปยังเบอร์ 6201 แต่ไม่มีผู้รับสาย เดี๋ยวจะประสานติดต่อไปใหม่ครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/11/2557 21:32:40
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th