- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอเพิ่มจุดโทรศัพท์ภายใน 1 จุด ที่โต๊ะ ผอ. เร็วที่สุดค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
อาคารปฐมวัย ชั้น 2 ห้อง ผอ. มีสายเดินไว้แล้ว แต่ไม่ทราบว่ามีสัญญาณหรือไม่
สถานที่:
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055302860
ผู้แจ้ง:
นางฉลอม พรมอ่วม
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
โรงเรียนสาธิต
วันที่:
07/10/2557 08:16:26
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ดำเนินการไปเช็คแล้วไม่มีคู่สายภายในแจ้งงานไฟฟ้ามาติดตั้งสาย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/11/2557 12:24:26
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th