- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
Website โรงเรียนสาธิตฯ เปิดไม่ได้
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
Website โรงเรียนสาธิตฯ เปิดไม่ได้ (up ข้อมูลขึ้นไปแล้วแต่ไม่สามารถเปิดดู web site ได้) จึงอยากขอ id password ใหม่
สถานที่:
โรงเรียนสาธิต มรพส.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
091-8387281
ผู้แจ้ง:
นายธนวิน ณ น่าน
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
01/10/2557 15:09:06
บันทึกการดำเนินการ:
ขณะนี้ำได้รับคำขอแล้วกำลังดำเนินการ เพิ่มพื้นที่เว็บไซต์และ virtual host ในระบบ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
พิสุทธิ์ ธิแก้ว ดำเินินการให้แจ้งคำขอ Host และพื้นที่ใหม่
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/11/2557 21:29:47
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th