- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตที่บ้านพักส่วนสนามบินได้ หรือสัญญานต่ำมาก
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
1. ใช้โน๊ตบุ๊ค พบสัญญาน WIFI (Zone 3-5) ระดับคุณภาพสัญญาน good - excellent แต่ไม่สามารถเข้ารหัส IPassport และเข้าเว็ปไซต์อื่น ๆ ไม่ได้ โดยระบบระบุว่า เกิด error 105, 106 2. บางครั้งระบบแจ้งว่าเป็น limited access ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ แม้จะเปลี่ยน zone ก็ยังไม่สามารถใช้การได้ (แม้จะใช้ตอนดึกเวลาประมาณ 01.00-04.00 นาฬิกา จำนวนผู้ใช้ระบบทั้งหมด 0-2 คน) 3. บางทีตอนแรกเข้าใช้งานได้ แต่ใช้ๆ ไป จะหลุด หรือสัญญาน low ไม่สามารถใช้งานต่อได้ 4. เมื่อนำเครื่องเดียวกันมาใช้ที่ฝั่งทะเลแก้ว ไม่เกิดปัญหาใด ๆ พบปัญหาเฉพาะการใช้งานที่ฝั่งสนามบินเท่านั้น ขอบคุณมากค่ะ
สถานที่:
บ้านพักบุคลากร มรพส. เลขที่ 1/21 ฝั่งสนามบิน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-1798691
ผู้แจ้ง:
นางยิ่งลักษณ์ มูลสาร
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
15/09/2557 14:20:00
บันทึกการดำเนินการ:
จากการสำรวจแล้ว อยู่ไกลจาก เสา wireless มากและมีต้นไม้ปกคลุมทำให้การใช้งานไม่ได้ดีเท่าที่ควร
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/11/2557 21:35:21
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th