- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เนื่องจากเอาโทรศัพท์มาติดตั้งในห้องพักอาจารย์แล้วไม่มีสัญญาณ
สถานที่:
ทน 4110 คทอ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0897029073
ผู้แจ้ง:
นายดลยริษ
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่:
03/09/2557 16:12:40
บันทึกการดำเนินการ:
ติดไปราชการจะดำเนินการให้วันที่ 8 กันยายน 2557 ครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/11/2557 12:24:48
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th