- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
หนูกัดสายเชื่อมสัญญานเครื่องถ่ายเอกสารกับ pc
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
หนูกัดสายที่เดิมที่เคยแจ้งซ่อม บริเวณสายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องถ่ายเอกสารกับpc ขอให้มาแก้ไขโดยด่วน
สถานที่:
อาคารทีปวิทญ์ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
085-5353948
ผู้แจ้ง:
นางสาวนิภา ศรีสอาด
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
29/08/2557 14:55:05
บันทึกการดำเนินการ:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/08/2557 11:16:47
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th