- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สายแลนด์ต่อกับเครื่องถ่ายเอกสารหนูกัด
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
สายแลนด์ขาด
สถานที่:
สำนักงานมาตรฐานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267077
ผู้แจ้ง:
นางวรรณา แก้วเขียวเหลือง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่:
18/08/2557 11:48:07
บันทึกการดำเนินการ:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/08/2557 11:17:23
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th