- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โปรแกรมสแกนไวรัสหมดอายุ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โปรแกรมสแกนไวรัสหมดอายุ
สถานที่:
กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
261
ผู้แจ้ง:
นางฉันทนา เอี่ยมวชิรากุล
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
26/01/2552 09:03:56
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/01/2552 10:07:54
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th