- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบเครือข่าย
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
อาคารเวียงแก้ว เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ 1. ส่วนของฟร้อนโรงแรมเวียงแก้ว 2. ส่วนของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ไฟไม่เข้า Hub อาจจะเป็นที่ Hub เสียค่ะ) ขอความกรุณาแก้ไขแบบเร่งด่วนน่ะคะ
สถานที่:
อาคารคณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0-5526-7103
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
15/07/2557 13:11:29
บันทึกการดำเนินการ:
เปลี่ยนอุปกรณ์
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/07/2557 14:32:58
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th