- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในติดต่อไม่ได้ค่ะ โทรเข้าโทรออกไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายในติดต่อไม่ได้ค่ะ โทรเข้าโทรออกไม่ได้
สถานที่:
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
267092
ผู้แจ้ง:
นางสาวพรรณภัทรา สุดแสง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
18/06/2557 09:59:45
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ดำเนินการเช็คอุปกรณ์พบว่าพอร์ตที่เชื่อมต่อเสีย กำลังดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/06/2557 10:23:03
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th