- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
WiFi ใช้ไม่ได้คะ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
WiFi PSRU คณะวิทยาการจัดการได้สัญญาแต่ใช้ไม่ได้คะ เป็นมาประมาณ 1 อาทิตย์แล้ว
สถานที่:
อาคารพระปกเกล้า
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
08-3162-2599
ผู้แจ้ง:
น.ส.สุรีย์พร แก้วหล่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
25/01/2552 14:56:34
บันทึกการดำเนินการ:
wireless ร้อนมีอาการแฮ็ง reset แล้วใช้งานได้ตามปกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/02/2552 09:20:43
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th