- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ตามที่ห้องปฏิบัติการฯ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้แจ้งเรื่องโทรศัพท์ภายในสาขาวิชาฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ตั้งแต่ ปี 2556 ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทางสาขาวิชาฯ มีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอก จึงขอความอนุเคราะห์ ทีมงานดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย ทางสาขาวิชาฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
สถานที่:
อาคารพระปกเกล้า ชั้น 4 ห้องป.403
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267103
ผู้แจ้ง:
ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์ จันทะศร
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
13/06/2557 15:08:21
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28/10/2557 09:13:48
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th