- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เดินสายโทรศัพท์ เบอร์ 9605
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เนื่องจากย้ายที่ทำงาน
สถานที่:
ห้องธุรการกองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9601
ผู้แจ้ง:
นางสาวเพ็ญศรี คำกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
08/06/2557 11:11:49
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการให้ภายในวันที่ 10/06/2557
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/06/2557 13:50:21
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th