- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอความอนุเคราะห์เดินสายเน็ต
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์เดินสายอินเตอร์เน็ตให้กับงานธุรการชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษาเนื่องจากมีการย้ายที่ทำงานเกิดขึ้น
สถานที่:
งานธุรการ กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0897027081
ผู้แจ้ง:
นายพีระพัฒน์ ประภาสโนบล
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่:
07/06/2557 13:19:57
บันทึกการดำเนินการ:
ติดตั้งสาย lan 5 จุด 3 ห้อง ที่ได้รับแจ้ง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/06/2557 15:57:46
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th