- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โปรแกรมสแกนไวรัสหมดอายุสแกนไวรัสไม่ได้คะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
NOD 32 หมดอายุใช้งานไม่ได้
สถานที่:
งานการเงิน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267059
ผู้แจ้ง:
น.ส.วรุณยุพา ท่อนกฐิน
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
24/01/2552 09:35:45
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/01/2552 10:08:17
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th