- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ออก
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
เครื่องปริ้นเตอร์แคนอน MP287
สถานที่:
หน้าห้องผอ.กองกลาง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9188
ผู้แจ้ง:
นางสาวสรัญญา บุญจันทร์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
16/05/2557 14:09:38
บันทึกการดำเนินการ:
ส่งเคลมบริษัท
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/05/2557 09:26:11
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th