- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบโทรศัพท์ และ อินเตอร์เน็ต
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ระบบโทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ ห้อง ว.207 และ ระบบอินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์ ว.106 ไม่สามารถใช้งานได้
สถานที่:
ว.106 และ ว.207 อาคารเวียงแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
3211
ผู้แจ้ง:
นางสาวกมลรัตน์ บุญอาจ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
15/05/2557 14:19:04
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากห้องที่เเก็บอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์มีหนูจำนวนมากทำให้อุปกรณ์และสายชำรุดบ่อย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/07/2557 10:55:54
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th