- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายใน
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ตามที่ทางคณะฯ ได้แจ้ง เรื่องโทรศัพท์ ภายใน คณะฯ ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อวันที่ 26/03/2557 ปัจจุบัน ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข และทางคณะฯ มีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน จึงขอความอนุเคราะห์ทีมงาน ดำเนินการปัญหาดังกล่าว ทางคณะฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้..
สถานที่:
คทก
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267080
ผู้แจ้ง:
นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
10/05/2557 10:34:15
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/05/2557 14:59:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th