- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ไม่อ่านแผ่น CD
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
Write ข้อมูลลงแผ่น CD ไม่ได้ค่ะ
สถานที่:
อาคารทีปวิชญ์ ชั้น3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9338
ผู้แจ้ง:
นางสาวลภัสรดา ซ่อนกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
08/05/2557 11:57:58
บันทึกการดำเนินการ:
สาเหตุเป็นที่อุปกรณ์เขียนแผ่นชีดีเเสีย แจ้งให้เปลี่ยนครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/05/2557 12:57:38
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th