- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหา
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ไม่สามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้
สถานที่:
อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-7089179
ผู้แจ้ง:
นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
งานประชาสัมพันธ์
วันที่:
03/04/2557 09:58:16
บันทึกการดำเนินการ:
จัดการ Account iPassport ใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/04/2557 11:09:03
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th