- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
การ Login เข้า iPASSPORT
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
สอบถามว่า หากมีความประสงค์จะทำการ Login เข้า iPASSPORT ในมือถือและโน๊ตบุ๊คที่บ้านพัก พร้อมๆกันสามารถจะทำได้หรือไม่แล้วหากประสงค์จะทำการ Logout เพื่อออกจากระบบจะต้องไปทำตรงไหนครับ
สถานที่:
มหาวทิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนสนามบิน)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0891934315
ผู้แจ้ง:
นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
29/03/2557 10:15:43
บันทึกการดำเนินการ:
ให้นำเครื่องมาทำการลงทะเบียนขอใช้บริการเพิ่มได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/04/2557 11:12:29
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th