- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
บ้้้้้้านพักบุคลากรข้าง ร.ร.สาธิตฯ อินเตอรเน็ตใชงานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ไม่สามารถใ้ช้งานอินเตอร์เน็ตได้. หน้าจอเวปแจ้งว่า"ขออภัย Node นี้ Section เต็มแล้ว" รบกวนตรวจสอบและแก้ไขให้หน่อยนะครับ
สถานที่:
บ้านพักข้าง ร.ร. สาธิตฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0836219185
ผู้แจ้ง:
นายสุรชัย เกตุนิล
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
26/03/2557 20:04:49
บันทึกการดำเนินการ:
iPassport System ขัดข้อง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/04/2557 11:10:29
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th