- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ทำการ Disk Defragmenter ไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ช่วยมาตรวจสอบให้หน่อยคะว่าทำไม่เครื่องคอมทำการทำการ Disk Defragmenter ไม่ได้ รวมถึงปัญหาที่ได้แจ้งไปในรายการที่ 163 ด้วยคะ
สถานที่:
งานประชุมและพิธีการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
224
ผู้แจ้ง:
น.ส.วรรณา วันทะชัย
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
22/01/2552 15:20:28
บันทึกการดำเนินการ:
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/01/2552 10:29:35
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th