- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
การบันทึกเสียง
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เข้าเรียนภาษาอังกฤษแล้วบึกทึกเสียงไม่ได้
สถานที่:
กบค
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9216
ผู้แจ้ง:
นางสาวนาตยา หวาเกตุ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
13/03/2557 15:35:34
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/03/2557 08:57:16
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th