- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
WiFi PSRU ไม่สามารรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
WiFi PSRU ไม่สามารรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ สาเหตุน่าจะมาจาก มีอุปกรณ์บ้างตัวไม่ทำงาน(หน้าหน้า สนง.ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศว109)น่าจะชำรุด ช่วยมาตรวจสอบหน่อยครับเหตุเกิดจากอะไร
สถานที่:
ศูนย์วิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4300
ผู้แจ้ง:
นายคงศักดิ์ ดีธงทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
22/01/2552 13:28:53
บันทึกการดำเนินการ:
เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอุปกรณ์ wireless ปัญหาเกิดจากอุปกรณ์ชำรุดรอการเปลี่ยน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/01/2552 16:31:29
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th