- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลช้า
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ประมวลผลช้า ให้ตรวจสอบและลงโปรแกรมใหม่
สถานที่:
งานพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9133
ผู้แจ้ง:
คุณอรทัย ยิ้มอ่ำ
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
08/01/2557 09:35:29
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 13/01/2557 09:18:19
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th