- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรมการอบรมภาษาอังกฤษ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรมการอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์
สถานที่:
กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267093
ผู้แจ้ง:
นางสมทรง ฤกษ์ทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
03/01/2557 09:17:29
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/01/2557 09:20:36
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th