- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายใน สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เนื่องจากในห้อง สนง.คณะ มีห้องทำงานจำนวน 5 ห้อง และยังไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณ โทรศัพท์ จำนวน 4 ห้อง ขอความอนุเคราะห์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มาดำเนินการต่อสัญญาณโทรศัพท์ให้ด้วยคะ
สถานที่:
อาคารคณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267103
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
12/12/2556 12:27:51
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/02/2557 09:59:43
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th