- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายนอกเสีย เบอร์ 055-267059
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ภายนอกโทรเข้าแล้วไม่ได้ยินเสียง
สถานที่:
งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9120, 0862020515
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุนิสา รุ่งเรือง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
28/11/2556 09:44:04
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแจ้งบริษัท TOT แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/12/2556 10:02:31
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th