- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เป็นโทรศัพท์ภายใน เบอร์ 739
สถานที่:
ที่ ห้องคอมคณะครุศาสตร์ อาคาร 6 ส่วนวังจันทน์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
083-9529819
ผู้แจ้ง:
นายนรินทร์ อินตาติ๊บ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
18/01/2552 11:05:35
บันทึกการดำเนินการ:
กำลังดำเนินการเนื่องจากคุ่สายอาจชำรุด
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/02/2552 10:01:35
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th